Przygotowujesz się do objęcia stanowiska menedżerskiego? Chcesz zdobyć kluczowe kompetencje z zakresu zarządzania zespołem lub skutecznego i kompleksowego prowadzenia firmy? Uczelnia Łazarskiego uruchamia od nowego roku akademickiego nowy kierunek studiów MBA IT.Studia MBA IT przeznaczone są dla wszystkich specjalistów, którzy zajmują pozycje zawodowe, dające perspektywę rozwoju i awansu w kierunku zarządzania określonym obszarem, całą firmą lub jej oddziałem. Są pomyślane jako uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie szeroko pojętego zarządzania, z ukierunkowaniem na specyfikę ich branży.

Studia dają kompetencje ludziom z obszaru IT, by być partnerem biznesu, innych działów firmy na poziomie zarządczym i strategicznym, by rozumieć firmę jako całość i wiedzieć jak pro-aktywnie wspomóc inne obszary / działy narzędziami IT. Często wspaniali specjaliści z zakresu technicznego, np. IT lub ICT, mogliby kierować firmą lub jej strukturą, ale na przeszkodzie stoją braki w kompetencjach zarządczych – te studia są po to, by je wyeliminować i przygotować uczestników do dalszego rozwoju kariery.

Adresatami studiów MBA IT są absolwenci studiów magisterskich, w szczególności osoby, które planują, chcą lub objęły stanowiska menedżerskie i pragną podnieść swoje kwalifikacje w obszarze zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT, a także właściciele małych i średnich firm z branży IT i ICT oraz konsultanci i doradcy biznesowi z obszaru IT.

Program studiów obejmuje szereg wykładów, ćwiczeń, konserwatoriów i laboratoriów, prowadzonych w ramach następujących bloków tematycznych:

 • Zarządzanie;
 • Ekonomia menedżerska;
 • Zarządzanie strategiczne;
 • Ład organizacyjny a IT;
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim – HRM;
 • Finanse zarządcze, ryzyka, budżetowanie;
 • Propedeutyka prawa, budowanie i zawieranie umów;
 • Marketing i sprzedaż a IT;
 • Zarządzanie obszarem IT;
 • Psychologia biznesu, przywództwo;
 • Komunikacja w firmie, PR zewnętrzny i wewnętrzny, CSR.


Organizacja studiów: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2015 r. Program trwa 3 semestry z przerwą wakacyjną. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele przez około 16 miesięcy.

Tryb zaliczenia: przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.