Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych "Marketing cyfrowy i media społecznościowe w biznesie", prowadzonych w Bydgoskiej Szkole Wyższej, jest wy­kształ­ce­nie u słuchaczy umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji nie­zbęd­nych do spraw­ne­go i efektywnego planowania i prowadzenia kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi i metod marketingu cyfrowego.

Pro­gram stu­diów obej­mu­je naj­now­szą zagadnienia z zakresu wszyst­kich eta­pów re­ali­za­cji kampanii marketingowych, efektywnego i skutecznego wykorzystywania możliwości, jakie daje marketing cyfrowy w takich obszarach, jak SEO, media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin), marketing mobilny, responsywne strony firmowe, monitorowanie i analiza i wiele innych.

Stu­dia ad­re­so­wa­ne są w pierwszej kolejności do osób, które są zainteresowane pro­ble­ma­ty­ką marketingu cyfrowego, osób chcących poszerzyć swoje kluczowe kompetencje i wiedzę, zatrudnionych na stanowiskach specjalistów ds. marketingu, kierowników działu marketingu oraz wszystkich, którzy chcą zdobyć nowy zawód i ma­ją ukoń­czo­ne stu­dia pierwszego lub drugiego stopnia.

Ab­sol­wen­ci będą posiadać niezbędne kom­pe­ten­cje, które umoż­li­wią im znalezienie za­trud­nie­nie na sta­no­wi­skach specjalistów ds. marketingu, kie­row­ni­ków działów marketingu oraz spe­cja­li­stów ds.marketingu cyfrowego przed­się­biorstw pro­duk­cyj­nych, han­dlo­wych, usłu­go­wych a tak­że w jed­nost­kach sek­to­ra pu­blicz­ne­go.


W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą m.in. następujące za­gad­nie­nia:
 • Marketing cyfrowy w biznesie
 • Integracja marketingu cyfrowego z tradycyjnym
 • Raportowanie w marketingu cyfrowym.
 • Marketing treści
 • Benchmarking i badania marketingowe
 • Psychologia konsumenta
 • Sprzedaż wielokanałowa i marketing zintegrowany
 • eBiznes i eCommerce
 • Media społecznościowe w biznesie
 • SEO
 • Marketing mobilny
 • Zarządzanie relacjami z klientami