Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uruchamia od roku akademickiego 2016/2017 unikatowy kierunek studiów podyplomowych: Technologię piwowarstwa.

Studia skierowane są w pierwszej kolejności do osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach związanych z technologią żywności i pokrewnych, pasjonatów, potencjalnych właścicieli i pracowników minibrowarów i browarów. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz ekspertów w zakresie technologii produkcji piwa, analizy instrumentalnej i sensorycznej, projektowania, ekonomii oraz prawa.

Organizatorem studiów jest Zakład Technologii Fermentacji Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kierownikiem studiów jest dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska, prof. nadzw.

W trakcie dwusemestralnych studiów realizowane będą następujące przedmioty:

 • Technologia słodu
 • Technologia piwa
 • Warsztaty piwowarstwa domowego
 • Organizacja i funkcjonowanie minibrowaru
 • Analiza instrumentalna
 • Analiza sensoryczna
 • Prawo i ekonomia w piwowarstwie
 • Systemy zarządzania jakością w browarze
 • Marketing piwa
 • Aparatura i projektowanie minibrowaru


Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu - informacje dla kandydatów


Absolwenci studiów z zakresu „Technologii piwowarstwa” będą posiadać gruntowną wiedzę z zakresu charakterystyki surowców podstawowych i pomocniczych stosowanych w browarnictwie oraz technologii produkcji piw górnej i dolnej fermentacji. Doskonale znane im będą także sposoby oceny jakości surowców oraz produktów finalnych, jak również prawne i ekonomiczne aspekty produkcji piw w Polsce i innych krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Organizacja studiów:

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Całkowity wymiar zajęć: 200 godzin
 • Słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Koszt uczestnictwa 1 osoby – 5 800 zł brutto, płatne w 3 ratach:

 • opłata rejestracyjna – 100 zł w momencie zapisu na studia
 • opłata za I semestr – 2800 zł, płatne do 15 września 2016 r.
 • opłata za II semestr – 2900 zł, płatne do 20 stycznia 2017 r.
 • Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów. Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz,
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej (100 zł).


O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.