Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku od roku akademickiego 2016/2017 poszerzy swoją ofertę studiów podyplomowych o następujące programy: Psychodietetyka, Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna oraz Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej. Nowe kierunki mogą zainteresować szczególnie lekarzy, magistrów psychologii czy pielęgniarstwa.

Poszerzenie oferty studiów podyplomowych przez UMB jest podyktowane ciągłymi zmianami, jakie zachodzą na współczesnym rynku pracy. Starzejące się społeczeństwo, wielokulturowość oraz problemy ze zdrowym odżywaniem to wyzwania, które musi podjąć współczesna opieka medyczna.

Pierwszą nowością jest Psychodietetyka, czyli dziedzina wiedzy, która łączy w sobie zagadnienia z zakresu psychologii i dietetyki. Słuchacze tego kierunku zdobędą zaawansowane umiejętności w zakresie terapii pacjenta z zaburzeniami odżywiania, otyłością, zaburzeniami metabolicznymi oraz chorobami dietozależnymi.

Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna z kolei umożliwia podjęcie przez absolwentów zatrudnienia, np. w domach pomocy społecznej. Osoby kończące ten kierunek będą bowiem dysponować kompleksową wiedzą na temat aspektów starzenia organizmu ludzkiego w wymiarze psychicznym i psychologicznym.

Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej pozwoli słuchaczom na zdobycie wiedzy na temat czynników kulturowych i religijnych danej społeczności. Wszystko po to, aby pracownicy ochrony zdrowia mogli jak najlepiej planować i realizować opiekę nad pacjentem.

Studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku: kierunki, wymogi, życie studenckie

Tegoroczna rekrutacja na studia podyplomowe już się rozpoczęła. Kandydaci mają czas na złożenie aplikacji do 15 września.

W rekrutacji mogą wziąć udział absolwenci następujących kierunków studiów: lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii czy dietetyki. Wymagane dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba miejsc to 60, jeśli kandydatów na dany kierunek będzie mniej niż 20, nie zostanie on utworzony.

Warto zaznaczyć, że powyższe kierunki to nie jedyne nowości, jakie wprowadził Uniwersytet Medyczny w roku akademickim 2016/2017. Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oprócz Bezpieczeństwa żywności i suplementów diety oraz Kosmetologii, planowane jest także uruchomienie kierunku Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie oraz Zarządzanie na rynku usług medycznych/farmaceutycznych/kosmetologicznych.