Od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów podyplomowych: Biopaliwa i odnawialne źródła energii. Zajęcia będą się odbywać m.in. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US.

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę m.in. z zakresu innowacyjnych metod pozyskiwania wysokoenergetycznego biopaliwa z mikroorganizmów samożywnych oraz odnawialnego potencjału województwa zachodniopomorskiego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona ponadto na aspekt przestrzenny, ekonomiczny oraz prawny OŹE. W programie studiów nie zabraknie zajęć o charakterze praktycznym dotyczącym dokumentacji planistycznej oraz zajęć studyjnych w instalacjach OŹE.

Studia adresowane są w pierwszej kolejności do osób zatrudnionych w jednostkach samorządów terytorialnych, administracji publicznej oraz w instytucjach państwowych i samorządowych związanych z ochroną środowiska. Do udziału w studiach zachęcamy ponadto osoby, których obecny lub planowany zakres obowiązków dotyczy bezpośrednio kwestii ochrony środowiska lub gospodarki energetycznej.

Kandydaci muszą legitymować się wykształceniem wyższym przynajmniej I stopnia – ukończone studia licencjackie lub inżynierskie.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • Atuty energetyki odnawialnej,
 • Polityka energetyczna Polski i UE,
 • Podstawy meteorologii i klimatologii Polski,
 • Podstawy hydrologii i gospodarki wodnej Polski,
 • Biopaliwa – zagadnienia ogólne,
 • Biologiczne podstawy produkcji biopaliw,
 • Ekonomiczne aspekty pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
 • Podstawy prawne funkcjonowania i rozwoju energetyki odnawialnej,
 • Polityka inwestycyjna i lokalizacyjna w energetyce odnawialnej,
 • Dokumenty planistyczne w zakresie OŹE,
 • Potencjał aeroenergetyczny i solarny województwa zachodniopomorskiego,
 • Energetyka wiatrowa i solarna w województwie zachodniopomorskim,
 • Mała Energetyka Wodna i geotermia w województwie zachodniopomorskim,
 • Mikroorganizmy jako źródła biopaliw,
 • Zajęcia studyjne w elektrowniach OŹE.